Întrebări frecvente


Cum obținem semnătura electronică?                                                                                                                       

Răspuns: pașii pentru a obține semnătura electronică îi găsiți la link-ul https://servicii.cts.md/DeclarationSubject/New/Step1;


Poate un subiect al declarării să obțină două sau mai multe semnături?
Răspuns: subiectul declarării poate obține doar o singură semnătură electronică;


Subiectul declarării este consilier local și totodată este și director de liceu, cum va depune declarația?
Răspuns: acesta va depune două declarații, din ambele funcții;


Persoana desemnată ca colector (administrator de registru) s-a eliberat/transferat și a fost desemnată o altă persoană, va putea ea gestiona registrul subiecților declarării?
Răspuns: da va putea gestiona, dar este necesar de a transmite copia deciziei privind desemnarea persoanei ca responsabil de registrul electronic în adresa ANI-ului pentru a fi introdusă persoana în cauză ca administrator de registru;


Subiectul declarării se refuză să semneze cererea privind obținerea semnăturii electronice și nu dorește să o primească ori se eschivează sub diferite pretexte, ori este plecat peste hotarele Republicii Moldova, cum procedăm?

Răspuns: în cazul în care subiectul declarării nu dorește să primească semnătura electronică sau este plecat peste hotare, administratorul registrului electronic al subiecților declarării îl va introduce în registru indiferent de faptul dat.


Care este procedura de completare a registrului electronic al subiecților declarării?

Răspuns: pentru completarea registrului electronic al subiecților declarării urmează de a fi consultat ghidul pentru colectori privind completarea registrului, care este plasat pe pagina oficială web al Autorității Naționale de Integritate sau accesînd link-ul: http://ani.md/node/249.


Cum se obține semnătura electronică și respectiv se depune declarația de avere și interese personale în cazul persoanelor care dețin buletin de identitate provizoriu fără număr de identificare de stat?

Răspuns: Ținând cont de faptul că legiuitorul nu a prevăzut o procedură aparte de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, în formă electronică, de către persoanele care dețin buletin de identitate provizoriu fără număr de identificare de stat, Autoritatea reiterează asupra obligativității respectării prevederilor art. 24 ali. (2) din Legea nr. 133/17.06.2016.


Dacă apar dificultăți sau neclarități la completarea declarației de avere și interese personale, cum procedez?

Răspuns: la completarea declarației de avere și interese personale urmează a fi consultat regulamentul privind completarea declarației on-line și ghidul pentru subiecții declarării privind depunerea on-line a DAIP, care pot fi accesate pe pagina oficială web al Autorității Naționale de Integritate sau accesând link-ul: http://ani.md/ro/node/62 .


Dacă ulterior depunerii declaraţiei de avere şi interese personale am constatat că nu am indicat careva date, pot rectifica declaraţia depusă? 

Conform prevederilor legale, în cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. În acest caz, declaraţia iniţială şi declaraţiile rectificate sunt păstrate separate prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.


Cum procedez dacă soţul/soţia nu-mi oferă unele date pentru a completa declaraţia de avere şi interese personale?

Răspuns: Conform prevederilor legale, membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea şi veniturile lor, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii este restricţionată prin lege. În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina subiectului declarării nu i-au furnizat în termen informaţia privind averea şi veniturile, inspectorul de integritate va aplica sancţiunea contravenţională conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.


Dacă copilul subiectului declarării are peste 18 ani, dar este student, acesta din urmă poate fi considerat persoană aflată la întreţinere?

Răspuns: Art. 2 din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016 defineşte noţiunea de persoană aflată la întreţinere ca persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) locuieşte împreună cu subiectul declarării sau este întreţinută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreţinere pe viaţă;

b) are un venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii lunare pe economie.


Care valoare de cumpărare de indicat la capitolul VI Cote-părţi/acţiuni în capitalul social al unui agent economic din declaraţia de avere şi interese personale – valoarea de cumpărare a unei acţiuni sau valoarea de cumpărare a tuturor acţiunilor?

Răspuns: Se indică valoare de cumpărare a tuturor acţiunilor.


Poate declarantul să indice suprafaţa totală a terenurilor şi valoarea sumară a acestora?

Răspuns: Fiecare teren se indică separat cu menţiunea numărului cadastral şi a localităţii, categoriei, modului de dobîndire, anului dobîndirii, suprafeţei, cotei-părţi, valorii bunului şi titularului.