Membrii Consiliului de Integritate

Potrivit prevederilor articolului 12 al Legii 132 din 17.06.2016, în care se face  referință la aspecte privind procedura de constituire, funcționare, prin expunerea de atribuțiile membrilor acestuia, Consiliul de Integritate este constituit din 9 membri, dintre care: un reprezentant desemnat de Parlament; un reprezentant desemnat de Președintele Republicii Moldova; un reprezentant desemnat de Guvern; un reprezentant desemnat de către Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, un reprezentant desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova și trei reprezentanți ai societății civile care sunt selectați de către Ministerul Justiției prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile stipulate în legea sus-menționată, să se abțină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorității și să nu favorizeze vreun partid politic.

Mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei.


                                Membrii CONSILIULUI  DE  INTEGRITATE 

NPP

CV

Declarația

Ion Botnarenco,

reprezentant desemnat de

Parlamentul Republicii Moldova

 

 

CV I.Botnarenco

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

             

              Tatiana Tabuncic,

reprezentant desemnat de

Președintele Republicii Moldova

 

 CV T.Tabuncic

 

Actul confirmativ

 
  

Alexandru Coica,

reprezentant desemnat de

Guvernul Republicii Moldova

CV A. Coica

 

Actul confirmativ

 

Mariana Timotin,

reprezentant desemnat de

Consiliul Superior al Magistraturii

CV M.Timotin

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana Balmuș,

reprezentant desemnat de

 Consiliul Superior al Procurorilor

CV S.Balmuș

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

 

Danu Dogotari,

reprezentant 

al societății civile

 

CV D.Dogotari

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

 

 

Ilie Chirtoacă,

reprezentant

al societății civile

 

 

 

CV I.Chirtoacă

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

 

 

 

Vitalie Palega,

reprezentant

al societății civile

CV V.Palega

 

Actul confirmativ

 

 

 

 


 

 


Consiliul are următoarele atribuții: aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea  funcției de președinte al Autorității, aprobă tematica de concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens; organizează concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității; validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare; aprobă strategia și planul de activitate al Autorității, care include și obiectivele de performanță; în baza propunerii președintelui Autorității, aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității; până în data de 25 martie, aprobă raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent; propune Președintelui Republicii Moldova numirea și revocarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității;  solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității; constată temeiul de eliberare din funcție a inspectorului de integritate, prevăzut la art. 24 alin. (2) lit. e) din Legea 132/2016, și solicită președintelui Autorității eliberarea acestuia din funcție; aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității; efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate; examinează sesizările și plângerile în care sunt vizați președintele și vicepreședintele Autorității; examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților; constată contravențiile comise de președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de inspectorii de integritate privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și încheie procese-verbale cu privire la acestea, aplicând sancțiunile contravenționale corespunzătoare. Ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate de un președinte al ședinței, ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sunt deliberative dacă la acestea participă 2/3 din numărul membrilor desemnați. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți în ședință, cu excepția celor pentru care Legea 132/2016 prevede o altă majoritate, și sunt semnate de președintele ședinței.