Inspector de integritate

27 februarie 2023

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 27 februarie 2023, concurs

pentru suplinirea a 5 funcţii de inspector de integritate

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

 

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 2. Soluționarea conflictelor de interese;
 3. Constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor contravenționale;
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat în condițiile legii;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 11. are o reputaţie ireproşabilă;
 12. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

 

Condiții suplimentare:

  1. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. studii superioare juridice sau economice;
  3. nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
  4. are o reputaţie ireproşabilă;
  5. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
  6. nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a autorității;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal, dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 

Documente de bază: 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, alte acte care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);

 

Documente suplimentare: 

 

 1. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 2. declarație de integritate pe proprie răspundere;
 3. declarația de avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale;
 4. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

 

 1. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;
 4. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 5. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 6. 2 poze 3x4.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 

 Formulare necesare accesează AICI

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 17.03.2023, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 

Bibliografia concursului:

Acte normative

 1. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 2. Legea nr.132 din 06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
 3. Legea nr.133 din 06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
 5. Legea nr.133 din 08.07.2011privind protecția datelor cu caracter personal;
 6. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 — 2023;
 7. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
 8. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titlul I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenții ce afectează activitatea autorităților publice; Cartea a doua Procesul contravențional, Titlul I Dispoziții generale Capitolul III Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale).

 

Surse de informare

 1. Pagina web a Autorității Naționale de Integritate (https://ani.md/);
 2. Registrul de Stat al actelor juridice ale Republicii Moldova (https://www.legis.md/#).

06 septembrie 2022

Atenție pentru candidații admiși la concurs!

În rezultatul examinării dosarelor depuse în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate de către Comisia de concurs a Autorității Naționale de Integritate, au fost admiși la proba scrisă următorii candidați:

1.Mîrzenco Victor

2.Grosu Constanția

3.Belous Cristi

4.Zlateva Elena

5.Mîțu Gabriela

6.Titica Diana

7.Nastasiu Nicolae

8.Croitor Ana

9.Tonu Marcel

10.Vicliuc Iulia

11.Parfeni Eugenia

12.Erimei Ana

13.Malcoci Rozalina

14.Iosip Cristian

15.Bragari Tatiana

16.Ciob Cristina

17.Lungu Maricica

18.Balmuș Daniela

19.Sârbu Ghenadie

20.Arion Gicu

21.Pușciuc Ana

22.Albot Mihail

Candidații admiși sunt așteptați la data de 15 septembrie 2022, ora 9.00, în blocul central al Universității de Stat din Moldova (sala nr.331C),  pe adresa: mun.Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60 pentru a susține proba scrisă.


23 mai 2022

 

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 23 mai 2022, concurs

pentru suplinirea a 5 funcţii publice cu statut special

inspector de integritate

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

 

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 10. are o reputaţie ireproşabilă;
 11. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

 

Condiții suplimentare:

  1. studii superioare juridice sau economice;
  2. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
  3. nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
  4. are o reputaţie ireproşabilă;
  5. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
  6. nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul studiilor;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 

Documente de bază: 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, alte acte care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);

Documente suplimentare: 

 1. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 2. declarație de integritate pe proprie răspundere;
 3. declarația de avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale;
 4. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

 1. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;
 4. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 5. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 6. 2 poze 3x4.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

  Formulare necesare accesează  AICI

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 10.06.2022, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 3. Legea nr.132 din 06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
 4. Legea nr.133 din 06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 5. Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 6. Legea nr.80 din 07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 7. Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 9. Legea nr.133 din 08.07.2011privind protecția datelor cu caracter personal;
 10. Legea nr.982-XIV din 1 1.05.2000 privind accesul la informație;
 11. Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 12. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
 13. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 — 2023;
 14. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică; Capitolul XVII Infracțiuni contra autorităților publice și securității de stat);
 15. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Sesizarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competența organelor de urmărire penală);
 16. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titlul I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenții ce afectează activitatea autorităților publice; Cartea a doua Procesul contravențional, Titlul I Dispoziții generale Capitolul III Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale);
 17. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
 18. Hotărârea Guvernului nr.116 din 26.02.2020 cu privire la regimul juridic al cadourilor;
 19. Hotărârea Guvernului nr.23 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale;
 20. Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

        

 


09.09.2021

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 09 septembrie 2021, concurs

pentru suplinirea a 4 funcţii publice cu statut special

inspector de integritate

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

 

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

 

Cerinţe specifice:

 

 • studii superioare juridice sau economice;
 • cel puţin 2 ani de experienţă profesională în domeniul studiilor superioare deţinute în ultimii 4 ani de activitate;
 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

  

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, alte acte care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

 

 

 1. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;
 4. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 5. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 

 Formulare necesare accesează AICI

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 01.10.2021, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 


Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 28 septembrie 2020,

concurs pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special

inspector de integritate

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

 Sarcinile funcţiei:

 1. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 2. Controlul averii și al intereselor personale.
 3. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

 Cerinţe specifice:

 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

 Studii: superioare juridice sau economice.

 Experienţă profesională: în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs,

care va conţine:

 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

10) declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

11) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

12) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;

13) declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

14) chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

15) 2 poze 5x6 cm.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 Formulare necesare accesează AICI

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 30.10.2020, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26,

etajul II, biroul 206

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoană de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 

    Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 3. Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din  17.06.2016;
 4. Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr.133 din 17.06.2016;
 5. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010;
 6. Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din 07.05.2010;
 7. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 8. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 9. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
 10. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;
 11. Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013;
 12. Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017;
 13. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020;
 14.  Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat);
 15. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Seszarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competenţa organelor de urmărire penală);
 16. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titluil I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice; Cartea a doua Procesul contravenţional, Titlul I Dispoziţii generale  Capitolul III Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale);
 17. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 18. Hotărârea Guvernului nr.116 din 26.02.2020 cu privire la regimul juridic al cadourilor;
 19. Hotărârea Guvernului nr.23 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale;
 20. Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

 

ANI anunţă, începând cu data de 10 martie 2020,

concurs pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special

inspector de integritate

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

 Cerinţe specifice:

 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

 Studii: superioare juridice sau economice.

 Experienţă profesională: în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 ***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs,

care va conţine:

 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

10) declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

11) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

12) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;

13) declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

14) chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

 * Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

Formulare necesare accesează AICI

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 29.05.2020, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26,

etajul II, biroul 206

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoană de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

    Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 3. Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din  17.06.2016;
 4. Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr.133 din 17.06.2016;
 5. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010;
 6. Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din 07.05.2010;
 7. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 8. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 9. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
 10. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;
 11. Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013;
 12. Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017;
 13. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020;
 14. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat);
 15. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Seszarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competenţa organelor de urmărire penală);
 16. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titluil I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice; Cartea a doua Procesul contravenţional, Titlul I Dispoziţii generale  Capitolul III Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale);
 17. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 18. Hotărârea Guvernului nr.116 din 26.02.2020 cu privire la regimul juridic al cadourilor;
 19. Hotărârea Guvernului nr.23 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportarea internă a dezvăluirilor practicilor ilegale;
 20. Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

 


 

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 29 august 2019, concurs

pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special

inspector de integritate

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricţiilor și limitărilor.

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al    incompatibilităților, al restricțiilor și limitărilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

Cerinţe specifice:

 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

Studii: superioare juridice sau economice.

Experienţă profesională: în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

10) declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

11) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

12) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;

13) declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

14) chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

Formulare necesare accesează AICI.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 30.09.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoană de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                                 Viorica Cabac, tel. 022 820 605; 068 10 10 36

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;

Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;

Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din  17.06.2016;

Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr.133 din 17.06.2016;

Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010;

Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din 07.05.2010;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;

Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;

Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013;

Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017;

Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat);

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Sesizarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competenţa organelor de urmărire penală);

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titluil I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice; Cartea a doua Procesul contravenţional, Titlul I Dispoziţii generale  Capitolul III Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale);

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;

Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020;

Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

Hotărârea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate;

Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

Direcția Resurse Umane și Documentare

 


ARHIVĂ CONCURSURI


Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 24 aprilie 2019, concurs

pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special

inspector de integritate

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților şi al restricţiilor.

 

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

 

Cerinţe specifice:

 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

 

Studii: superioare juridice sau economice.

 

Experienţă profesională: în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

 

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă și curaj, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs,

care va conţine:

 

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

10) declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

11) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

12) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;

13) declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

14) chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 31.05.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoană de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

         

 

    Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 3. Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din  17.06.2016;
 4. Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr.133 din 17.06.2016;
 5. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010;
 6. Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din 07.05.2010;
 7. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 8. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 9. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
 10. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;
 11. Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013;
 12. Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017;
 13. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020;
 14. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat);
 15. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Seszarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competenţa organelor de urmărire penală);
 16. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titluil I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice; Cartea a doua Procesul contravenţional, Titlul I Dispoziţii generale  Capitolul III Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale);
 17. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 18. Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;
 19. Hotărârea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate;
 20. Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

 


 

20.08.2018  Începând cu data de 20 august 2018, Autoritatea Naţională de Integritate lansează concursul pentru suplinirea funcției publice cu statut special - inspector de integritate.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, sau prin poșta electronică.

Formulare necesare accesează AICI.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 14.09.2018, ora 17.00

Informații suplimentare se pot obține:

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoană de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23

                                    Vladislav Gorceac, tel. 022 820 618, 068 10 10 33           

Pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md

Scopul general al funcţiei:

Realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

 

Sarcinile funcţiei:

 1. Controlul averii și al intereselor personale.
 2. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor şi limitărilor.
 3. Promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei.
 4. Facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) are o reputaţie ireproşabilă;

e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat.

 

Cerinţe specifice:

 • integritate ireproşabilă;
 • comunicare eficientă;
 • capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei;
 • abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale;
 • capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor.

Studii: superioare juridice sau economice.

 

Experienţă profesională: în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a reglementărilor internaţionale în domeniul de activitate a instituţiei;
 • Cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi/sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, management eficient a riscurilor şi a conflictelor.

Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, spirit de iniţiativă, creativitate, diplomaţie, flexibilitate, rezistentă la efort sporit, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Setul de documente va conţine:

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:

a) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 

b) nu a fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) în privinţa sa nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) în privinţa sa nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.

10. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

11. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

12. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;

13. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;

14. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

 

* Copiile documentelor prezentate se certifică de către candidat, pe proprie răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

** În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

*** Certificatul medical poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de cel mult 10 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 3. Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din  17.06.2016;
 4. Legea privind declararea averii şi intereselor personale nr.133 din 17.06.2016;
 5. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010;
 6. Lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80 din 07.05.2010;
 7. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 8. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 9. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
 10. Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994;
 11. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;
 12. Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013;
 13. Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017;
 14. Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 – 2020;
 15. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (Partea generală; Partea specială: Capitolul XV Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat);
 16. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Partea specială: Titlul I Urmărirea penală, Capitolul II Seszarea organului de urmărire penală, Capitolul III Competenţa organelor de urmărire penală);
 17. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (Cartea întâi Dreptul material, Titluil I Partea generală, Titlul II Partea specială: Capitolul XVI Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice; Cartea a doua Procesul contravenţional, Titlul I Dispoziţii generale  Capitolul III Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale);
 18. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 19. Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;
 20. Hotărârea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate;
 21. Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.