Funcții publice


09.09.2021

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 09 septembrie 2021, concurs

pentru suplinirea funcţiei publice de execuție

 specialist principal al Direcției financiare și administrare cu atribuții în domeniul achizițiilor publice

 

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a politicilor privind achizițiile publice, asigurarea utilizării eficiente și conforme a mijloacelor financiare alocate pentru satisfacerea necesităților Autorității

 

Sarcinile de  bază ale funcției:

 1. Atribuirea contractelor de achiziție publică în corespundere cu prevederile legale și obținerea raportului pre/-calitate
 2. Asigurarea concurenței, transparenței și publicității în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică
 3. Monitorizarea și raportarea executării contractelor de achiziții publice încheiate între Autoritate și operatorii economici
 4. Gestionarea bunurilor aflate în administrare, folosință sau deținute în proprietate, corespunzător cerințelor și regulilor prevăzute de cadrul normativ

 

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

            j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice:

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic sau economic, specialitatea contabilitate.


Experienţă profesională minim 2 ani experiență profesională în domeniu studiilor, în serviciul public, 1 an în domeniul achizițiilor publice.

 

Cunoștințe a cadrului legal în domeniul administrației publice, managementului administrativ, economic – financiar și achizițiilor publice;

programele Word, Excel, Internet, Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice

Abilități: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, analiză, argumentare, lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou Atitudini/comportamente: integritate, responsabilitate, disciplină, inițiativă, creativitate loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort, mobilizare

***

Persoanele interesate

pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică

dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare*;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical**;
 6. cazier judiciar**.

 

Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

** Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 01.10.2021, ora 17.00

Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23

                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36

 

Bibliografia concursului:

 

 1. Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
 2. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 3. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 4. Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 5. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
 6. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 7. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.014;
 8. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 9. Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 10. Hotărârea Guvernului nr.694 din 23.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 11. Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 12. Hotărârea Guvernului nr.599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
 13. Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 14. Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
 15. Hotărârea Guvernului nr.987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 16. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 17. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
 18. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european.

17.08.2019 Extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru o funcţie publică

În contextul completării funcţiilor publice vacante din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice prelungește concursul pentru suplinirea unei funcţii vacante de șef al Direcției financiare și administrare.

Informații suplimentare se pot obține pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 28.08.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820612, 068101023, e-mail – stepanida.dragutan@ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820605, 068101036, e-mail – viorica.cabac@ani.md


16.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 16 august 2019, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Persoanele interesate pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00 sau prin poşta electronică, dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare*;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical**;
 6. cazier judiciar**.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 05.09.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23, e-mail – stepanida.dragutan@ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36, e-mail – viorica.cabac@ani.md


12.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate prelungește perioada de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist în funcția de auditor principal intern al Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 12.08.2019 – 23.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md


01.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 01 august 2019,  concurs pentru suplinirea funcţiei publice șef al Direcției financiare și administrare

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici .


 

4.07.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă demararea procedurii de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist principal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice al Direcției financiare și administrare

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 24.07.2019 – 09.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md


24.07.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă demararea procedurii de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist în funcția de auditor principal intern al Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 24.07.2019 – 09.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md

 


15.10.2018  Extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru funcţii publice

În contextul completării funcţiilor publice vacante din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice prelungește concursul pentru suplinirea unei funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor şi a două funcţii vacante, pe perioadă determinată, de specialist principal al Direcţiei juridice, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 26 octombrie 2018.  

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4;

Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md.

Comisia de concurs


01.10.2018  Concurs pentru o funcție publică

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 1 octombrie 2018, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal (componenta achiziţii publice) al Direcţiei financiare şi administrare, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 20 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condiţiile din anexă – vezi aici:

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612.

Comisia de concurs    


26.09.2018  ANI anunţă concurs pentru două funcții publice

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 26 septembrie 2018, concurs pentru suplinirea, pe perioadă determinată, a două funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei juridice, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 10 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condițiile din anexă – vezi aici:

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Comisia de concurs    


25.09.2018  ANI anunţă concurs pentru funcții publice

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 25 septembrie 2018, concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 12 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condițiile din anexă - vezi aici:  

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Comisia de concurs