Întrebări frecvente


1. Cum obținem semnătura electronică?                                                                                                                       

Răspuns: pașii pentru a obține semnătura electronică îi găsiți la link-ul https://servicii.cts.md/DeclarationSubject/New/Step1;


2. Poate un subiect al declarării să obțină două sau mai multe semnături?
Răspuns: subiectul declarării poate obține doar o singură semnătură electronică;


3. Subiectul declarării este consilier local și totodată este și director de liceu, cum va depune declarația?
Răspuns: acesta va depune două declarații, din ambele funcții;


4. Persoana desemnată ca colector (administrator de registru) s-a eliberat/transferat și a fost desemnată o altă persoană, va putea ea gestiona registrul subiecților declarării?
Răspuns: da va putea gestiona, dar este necesar de a transmite copia deciziei privind desemnarea persoanei ca responsabil de registrul electronic în adresa ANI-ului pentru a fi introdusă persoana în cauză ca administrator de registru;


5. Subiectul declarării se refuză să semneze cererea privind obținerea semnăturii electronice și nu dorește să o primească ori se eschivează sub diferite pretexte, ori este plecat peste hotarele Republicii Moldova, cum procedăm?

Răspuns: în cazul în care subiectul declarării nu dorește să primească semnătura electronică sau este plecat peste hotare, administratorul registrului electronic al subiecților declarării îl va introduce în registru indiferent de faptul dat.


6. Care este procedura de completare a registrului electronic al subiecților declarării?

Răspuns: pentru completarea registrului electronic al subiecților declarării urmează de a fi consultat ghidul pentru colectori privind completarea registrului, care este plasat pe pagina oficială web al Autorității Naționale de Integritate sau accesînd link-ul: http://ani.md/node/249.


7. Cum se obține semnătura electronică și respectiv se depune declarația de avere și interese personale în cazul persoanelor care dețin buletin de identitate provizoriu fără număr de identificare de stat?

Răspuns: Ținând cont de faptul că legiuitorul nu a prevăzut o procedură aparte de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, în formă electronică, de către persoanele care dețin buletin de identitate provizoriu fără număr de identificare de stat, Autoritatea reiterează asupra obligativității respectării prevederilor art. 24 ali. (2) din Legea nr. 133/17.06.2016.


8. Dacă apar dificultăți sau neclarități la completarea declarației de avere și interese personale, cum procedez?

Răspuns: la completarea declarației de avere și interese personale urmează a fi consultat regulamentul privind completarea declarației on-line și ghidul pentru subiecții declarării privind depunerea on-line a DAIP, care pot fi accesate pe pagina oficială web al Autorității Naționale de Integritate sau accesând link-ul: http://ani.md/ro/node/62 .


10. Dacă ulterior depunerii declaraţiei de avere şi interese personale am constatat că nu am indicat careva date, pot rectifica declaraţia depusă? 

Conform prevederilor legale, în cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. În acest caz, declaraţia iniţială şi declaraţiile rectificate sunt păstrate separate prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.


11. Cum procedez dacă soţul/soţia nu-mi oferă unele date pentru a completa declaraţia de avere şi interese personale?

Răspuns: Conform prevederilor legale, membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea şi veniturile lor, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii este restricţionată prin lege. În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina subiectului declarării nu i-au furnizat în termen informaţia privind averea şi veniturile, inspectorul de integritate va aplica sancţiunea contravenţională conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.


12. Dacă copilul subiectului declarării are peste 18 ani, dar este student, acesta din urmă poate fi considerat persoană aflată la întreţinere?

Răspuns: Art. 2 din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016 defineşte noţiunea de persoană aflată la întreţinere ca persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) locuieşte împreună cu subiectul declarării sau este întreţinută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreţinere pe viaţă;

b) are un venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii lunare pe economie.


13. Care valoare de cumpărare de indicat la capitolul VI Cote-părţi/acţiuni în capitalul social al unui agent economic din declaraţia de avere şi interese personale – valoarea de cumpărare a unei acţiuni sau valoarea de cumpărare a tuturor acţiunilor?

Răspuns: Se indică valoare de cumpărare a tuturor acţiunilor.


14. Poate declarantul să indice suprafaţa totală a terenurilor şi valoarea sumară a acestora?

Răspuns: Fiecare teren se indică separat cu menţiunea numărului cadastral şi a localităţii, categoriei, modului de dobîndire, anului dobîndirii, suprafeţei, cotei-părţi, valorii bunului şi titularului.

15. Bunurile mobile sau imobile, care a fost procurate în anul 2020, apot declarate în declarația pe avere din anul 2021, trebuiesc iarăși indicate în declarația anuală următoare?

Răspuns: Declarația de avere și interese personale se depune anual, în perioada 01 ianuarie -31 martie, în care se va indica în mod obligatoriu veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent. La fel se va proceda și în cazul declarării bunurilor deținute și a intereselor personale prevăzute de art.4 alin. (1) lit. b) – m) la data cțnd se depune declarația. Respectiv informațiile despre care ați întrebat se vor declara în fiecare an. Din declarațiile depuse anterior, aveți posibilitatea de a prelua datele;

16. Am procurat un imobil, utilizând un credit bancar. Care din următoarele sume (diferite) trebuie considerată valoarea ”reală” 1. Valoarea cadastrală 2. Valoarea contractului de cumpărare sau 3. Valoarea evaluării bunului, efectuat de bancă în contextul eliberării creditului?

Răspuns: Dacă bunul a fost cumpărat după anul 2018, atunci se va declara valoarea reală a evaluat la prețul de pe piață;

17.  Un contract de asigurare pe viață, trebuie inclus în declarația e avere, dacă da la ce rubrică? Contractul fiind cu anuitate anuală, care nu depășește salariul mediu pe economie, pe o perioadă lungă (mai mare de 15 ani). Totuși, cumulativ anuitatea acumulată la finalul perioadei ar putea depăși salariul mediu?

Răspuns: Această informație se va declara la secțiunea A ”Conturi bancare, plasamente de fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate”, doar dacă la data când depuneți declarația depășește;

18. Dacă banii de pe un cont de depozit nu depășește suma de 15 salarii medii pe economie, acest cont se mai declară?

Răspuns: Dacă la data depunerii declarației pe acest cont sau mai multe conturi deținute, de subiect, soție, copii, persoanele aflate la întreținere  depășesc 15 salarii medii de economie, atunci se vor declara.

19. Banii investiți în reparația unui apartament se declară într-o rubrică separată în declarația de avere?

Răspuns: Această informație se va declara la secțiunea ”Servicii procurate”, dacă suma cumulată depășește 10 salarii medii pe economie.

20. În secțiunea ”Clădiri și construcții” observ că a fost introdusă rubricile ”valoarea de piață a bunului” și ”motivul diferenței”, ce indicăm la aceste rubrici pentru un bun imobil dobândit în perioada 2018-2020?

Răspuns: Potrivit articolului VI, alin. (5) din legea 130/2021, în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021, se va indica prețul real plătit pentru bunurile mobile și imobile pe care le au în proprietate și care au fost procurate în anii 2018-2020. Totodată, se va indica și cheltuielile pentru lucrările de reparații. De subliniat că această regulă este pentru bunul PROCURAT, nicidecum în cazul DONAȚIEI, în acest caz se va indica valoarea contractului de donații.

21. Cum determinăm valoarea reală de pe piaţă? în caz că nu este indicat în contract?

Raspuns: Conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 133/2016, pentru bunurile mobile sau imobile procurate în perioada 2018-2021, valoarea bunului este prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia. Valoarea de piață a bunului este valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului. Valoarea reală poate fi stabilită din Asociațiile locative, Companiile imobiliare, organele cadastrale,   paginile oficiale ale companiilor de vânzări, parcări auto, etc;

22.  Banii în numerar se declară indiferent de sumă?

Raspuns: Numerarul mai mare de 15 salarii medii (*9900lei) pe economie la data depunerii declarației, se indică la Capitolul V, lit. C). Această informație apare hașurată pe Portalul public.