Prezentare generală


Autoritatea Națională de Integritate (denumită în continuare Autoritate) este o autoritate publică independentă fată de alte organizații publice, fată de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcționează la nivel național ca structură unică.


Misiunea Autorității:  Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.


Funcțiile Autorității

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii:

a) exercitarea controlului averii şi al intereselor personale;

b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricțiilor și limitărilor;

c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

d) cooperarea cu alte instituții, atît la nivel național cît și internațional;

e) asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;

f) alte funcții stabilite prin lege.


 Atribuțiile Autorității

(1) În domeniul asigurării controlului averii şi al intereselor personale, Autoritatea:
a) colectează, depozitează și publică toate declaraţiile de avere și de interese personale pe pagina sa web oficială şi asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepția informaţiilor și categoriilor de declarații specificate la art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale;
b) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale;
c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferenţă substanţială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului sau a funcţiei publice ori de demnitate publică şi averea dobîndită în aceeaşi perioadă şi nejustificată şi adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;
d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;
e) constată contravenţiile referitoare la încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova;
f) ține Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor personale.

(2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor și limitărilor, Autoritatea:
a) constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor și limitărilor;
b) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării tragerea la răspundere disciplinară a persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ori, după caz, dispunerea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;
c) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării suspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor și limitărilor;
d) soluționează conflictele de interese date în competența sa;
e) supraveghează modul de soluționare a conflictelor de interese de către conducătorii organizațiilor publice;
f) adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, stabilită printr-un act de constatare definitiv;
g) adresează o cerere instanței de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul de interese în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe durata procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate;
h) constată și examinează cauzele contravenționale privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricțiilor și limitărilor, date în competența sa, și, după caz, aplică sancțiuni conform Codului contravențional al Republicii Moldova;
i) ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică.

(3) În domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, precum și în domeniul asigurării bunei organizări a Autorității și administrării activității de promovare a integrității subiecților declarării, Autoritatea:
a) prezintă în plenul Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul său de activitate pentru anul precedent;
b) elaborează și aprobă Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică;
c) elaborează, aprobă și difuzează îndrumări metodologice privind modul de declarare a averilor și a intereselor personale, modul de soluționare a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, întocmind propriile materiale în acest sens, avînd în vedere practica organelor judiciare;
d) elaborează studii și analize, întocmește statistici anuale în domeniul său de activitate;
e) încheie acorduri de colaborare cu instituţiile interesate din ţară şi din străinătate;
f) asigură instruirea specialiștilor din cadrul organizațiilor publice în domeniul declarării averii și a intereselor personale;
g) oferă consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării în domeniul său de activitate;
h) stabilește metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților,  restricțiilor și limitărilor;

i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice eligibile.

(4) Raportul anual de activitate al Autorității, întocmit conform alin. (3) lit. a), se publică pe pagina web oficială a Autorității.