Membrii Consiliului de Integritate

Potrivit prevederilor articolului 12 al Legii 132 din 17.06.2016, în care se face  referință la aspecte privind procedura de constituire, funcționare, prin expunerea de atribuțiile membrilor acestuia, Consiliul de Integritate este un organ colegial consultative, fără a fi parte componentă a Autorității Naționale de Integritate.

Consiliul de Integritate este constituit din 7 membri, selectați sau numiți de următoarele structuri ale statului și a societății civile: reprezentant desemnat de către Parlament; Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și doi reprezentanți ai societății civile care sunt selectați de către Ministerul Justiției prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile stipulate în legea sus-menționată, să se abțină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorității și să nu favorizeze vreun partid politic.

Mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei.


                                Membrii CONSILIULUI  DE  INTEGRITATE 

NPP

CV

Declarația

 

SO foto.JPG

Sergiu Ostaf,

reprezentant desemnat de

Parlamentul Republicii Moldova

CV Sergiu Ostaf

 

Actul confirmativ

Declarația de avere și interese personale
la desemnare

 

Declarația de avere și interese personale
anuală

Oleg Efrim,

reprezentant desemnat de

Guvernul Republicii Moldova

Mariana Timotin,

reprezentant desemnat de

Consiliul Superior al Magistraturii

CV M. Timotin

 

Actul confirmativ

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Gornea,

reprezentant desemnat de

 Consiliul Superior al Procurorilor

CV M. Gornea

 

Actul Confirmativ

 

Declarația de avere și interese personale
la desemnare

 

Declarația de avere și interese personale
anuală

 

 

VR foto.JPG

Viorel Rusu,

reprezentant desemnat de

Congresul Autorităților Locale

CV V. Rusu

 

Actul confirmativ

 

Declarația de avere și interese personale
la desemnare

 

Declarația de avere și interese personale
anuală

 

 

 

 

reprezentant

al societății civile

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalie Palega

reprezentant

al societății civile

CV V. Palega

 

Actul confirmativ

 

 

 

 


 

 


Consiliul are următoarele atribuții: aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea  funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității, aprobă tematica de concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens; organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității; validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare; aprobă strategia și planul de activitate al Autorității; analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității;  propune Președintelui Republicii Moldova numirea și revocarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității;  solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității; aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității; efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate; efectuează controlul averilor președintelui și vicepreședintelui Autorității; examinează sesizările și plângerile în care sunt vizați președintele și vicepreședintele Autorității; examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților; constată contravențiile ce țin de încălcarea de către președintele și vicepreședintele Autorității a regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenții se trimit spre examinare în fond instanței de judecată competente în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova; are alte atribuții prevăzute de prezenta lege.Ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate, pe durata unei ședințe, de un președinte de şedinţă ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sunt deliberative dacă la acestea participă 5 dintre membrii desemnați. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor desemnaţi și sunt semnate de președintele ședinței.