Contactaţi ANI

Petiţiile adresate Autorității Naționale de Integritate  sunt examinate în conformitate cu :
 


Înregistrarea şi coordonarea examinării petiţiilor este pusă în sarcina Direcției resurse umane și documentare.

          Prevederi legale pentru formularea petiţiei:

  1. Sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (art. 29 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).
  2. Petiția se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare (art. 5 din Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare).
  3. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute (…..) se consideră anonime şi nu se examinează (art. 10 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 190/1994).
  4. Documentul electronic trebuie să corespundă următoarelor cerinţe principale: a) să fie creat, prelucrat, expediat, recepţionat, păstrat, modificat şi/sau nimicit cu ajutorul mijloacelor tehnice şi/sau de program; b) să conţină, pentru confirmarea autenticităţii acestuia, una sau mai multe semnături electronice ce corespund condiţiilor şi cerinţelor stabilite de prezenta lege; c) să fie creat şi utilizat prin metode şi într-o formă ce ar permite identificarea semnatarului; d) să fie afişat într-o formă perceptibilă; e) să permită utilizarea sa repetată (art. 15 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic).
  5. Documentul electronic este considerat autentic dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) este semnat de persoana abilitată, în modul stabilit, să semneze cu semnătură olografă documentul echivalent pe suport de hârtie; b) este semnat cu semnătura electronică autentică a semnatarului indicat în document (art. 16 alin. (1) din Legea nr. 91/2014).
  6. Asigurarea condițiilor de formă și de conținut ale sesizărilor, care ar suscita bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor şi care ar justifica iniţierea unei proceduri de control (art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016).
Webform